Hej medlem!

Här kan du hitta aktuell info från klubben, tex kallelser till möten eller medlemsträffar.

Härmed kallas du till Östersunds Fallskärmsklubbs årsmöte 2022.

Årsmöte 2022

Östersunds fallskärmsklubb kallar till årsmöte söndagen den 27 mars 2022 kl 17.00.

Plats: Lektionssalen på Östersunds fallskärmsklubb. Möjlighet att delta via länk.

 

Dagordning:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av

a. ledamöter:

i. ordförande för en tid av två år (väljs jämna år);

ii. sekreterare för en tid av två år (väljs jämna år);

iii. övrig ledamot för en tid av två år (väljs jämna år);

iv. vice ordförande för en tid av två år (väljs udda år);

v. kassör för en tid av två år (väljs udda år);

b. suppleanter:

i. suppleant 1 (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;

ii. suppleant 2 (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;

c. två st revisorer och en st revisorssuppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

d. tre st ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande;

13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

 

 

Valberedningens förslag inför årsmötet söndag 27 mars 2022

 

Val av ordförande

Vakant (valberedningen har ej hittat en kandidat)                                                    Nyval till 2024

Val av vice ordförande

Robert Hansson                                                                                                        Vald till 2023

Val av chefsinstruktör 

Åsah Helenius                                                                                                           Nyval till 2023

Val av sekreterare

Christian Bylund                                                                                                       Nyval till 2024             

Val av ledamot

Åsah Hellenius                                                                                                          Omval till 2024

Kassör

Håkan Schwartz                                                                                                        Vald till 2023 

Val av två suppleanter

Christer Johansson                                                                                                   Omval till 2023

Konstantin Goryainov                                                                                                Nyval till 2023 

Val av två revisorer

Carl-Johan Hedström (sammankallande)                                                                  Omval till 2023 

Magnus Persson                                                                                                        Omval till 2023 

Val av revisorssuppleant 

Thomas Hintz                                                                                                             Omval till 2023

Val av valberedning

Åsa Sånnemark (sammankallande)                                                                             Omval till 2023

Niklas Edentoft                                                                                                            Nyval till 2023 

Val av valberedningssuppleant 

Adam Claréus                                                                                                              Nyval till 2023 (ej förnyad i tid)

 

Vänliga hälsningar

Styrelsen
Östersunds Fallskärmsklubb