Hej medlem!

Här kan du hitta aktuell info från klubben, tex kallelser till möten eller medlemsträffar.

Härmed kallas du till Östersunds Fallskärmsklubbs extra årsmöte 2021.

DIN åsikt är viktig därför vill vi att just DU kommer! Varmt välkomna önskar ÖFSK:s styrelse

Datum: Söndag 26/9-2021
Tid: 17:00
Plats: Östersunds fallskärmsklubb, Optands Flygfält (Länk kommer finnas för de som inte kan delta på plats).

Valberedningens förslag hittar du på mejlet som du har fått från styrelsen (Är du medlem och inte har fått kallelsemejlet? Kontakta gärna styrelsen)

Extra Årsmöte ÖFSK, September 2021

Dagordning:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a. ledamöter:
i. ordförande för en tid av två år (väljs jämna år);
ii. sekreterare för en tid av två år (väljs jämna år);
iii. övrig ledamot för en tid av två år (väljs jämna år);
iv. vice ordförande för en tid av två år (väljs udda år);
v. kassör för en tid av två år (väljs udda år);
b. suppleanter:
i. suppleant 1 (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
ii. suppleant 2 (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
c. två st revisorer och en st revisorssuppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
d. tre st ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande;
13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.e

Vänliga hälsningar

Styrelsen
Östersunds Fallskärmsklubb