Hej medlem!

Här kan du hitta aktuell info från klubben, tex kallelser till möten eller medlemsträffar.

Härmed kallas du till Östersunds Fallskärmsklubbs årsmöte 2024.

Årsmöte 2024

Östersunds fallskärmsklubb kallar till årsmöte söndagen den 24 mars 2024 kl 18.00.

Plats: Lektionssalen på Östersunds fallskärmsklubb. Möjlighet att delta via länk.

 

Dagordning:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av

a. ledamöter:

i. ordförande för en tid av två år (väljs jämna år);

ii. sekreterare för en tid av två år (väljs jämna år);

iii. övrig ledamot för en tid av två år (väljs jämna år);

iv. vice ordförande för en tid av två år (väljs udda år);

v. kassör för en tid av två år (väljs udda år);

b. suppleanter:

i. suppleant 1 (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;

ii. suppleant 2 (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;

c. två st revisorer och en st revisorssuppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

d. tre st ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande;

13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

 

Valberedningens förslag inför årsmötet söndag 24 mars 2024

Val av ordförande

Christian Bylund                omval till 2026

 

Val av vice ordförande

Markus Hannerz                fyllnadsval till 2025

 

Val av chefsinstruktör  

Åsah Helenius                   omval till 2025

 

Val av sekreterare

Moa Jonasson                   omval till 2026

 

Val av övrig ledamot

Åsah Helenius                   omval till 2026

 

Val av kassör

Håkan Schwartz                 vald till 2025

 

Val av två suppleanter

Konstantin Goryainov        omval till 2025

Lars Lööf                           omval till 2025

 

Val av två revisorer

Carl-Johan Stiuvhart (sammankallande)    omval till 2025

Leena Oginder                                                omval till 2025

Val av revisorssuppleant

Lennart Johansson                                         omval till 2025

 

Val av valberedning

Åsa Sånnemark (sammankallande)             omval till 2025

Niklas Edentoft                                               omval till 2025

Val av valberedningssuppleant

Anton Ferm                                                     omval till 2025

 

För valberedningen

Åsa Sånnemark

 

Vänliga hälsningar

Styrelsen
Östersunds Fallskärmsklubb